info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Chalkie zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Chalkie worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Chalkie ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

Artikel 2. Overeenkomsten 
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Chalkie. Chalkie is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Chalkie dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 
3.2 Indien u uw bestelling afrekent via AfterPay (achteraf betalen) gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van AfterPay. Deze kunt in hier vinden:

Artikel 4. Levering 
4.1 De door Chalkie opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. De producten worden namens de klant aangeboden bij de verzender. 
4.3 Chalkie is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de goederen tijdens verzending.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Chalkie verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid 
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Chalkie daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven. 
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Chalkie de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen doornieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Chalkie te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product ongedragen en onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. 

Artikel 7. Overmacht 
7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Chalkie ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Chalkie gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Chalkie kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 8. Diversen 
8.1 Indien u aan Chalkie schriftelijk opgave doet van een adres, is Chalkie gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Chalkie schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 
8.2 Chalkie is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 
8.3 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 9. Privacy 
Chalkie geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door zonder toestemming van de klant. Chalkie gebruikt klantgegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen. 


Artikel 10. Copyright 
Niets van deze website mag zonder toestemming van Chalkie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites.

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.